PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów

I. DEFINICJE

§ 1

W niniejszym regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 1. "Englishcars"- Sklep internetowy www.englishcars.pl prowadzony przez EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w  Londynie WC1N 3AX  przy Old Gloucester Street 27 , oddział w Polsce 19-300 Ełk Szarejki 12 D zarejestrowany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod z numerem  REGON  523400140, NIP 8481882904, KRS 0000994181
 2. "Klient" - osoba fizyczna korzystająca z Englishcars.pl, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja
 3. "Portal" - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.englishcars.pl oraz jego podstrony umożliwiający zawarcie umowy pomiędzy Klientem a EC Classic LTD oddział w Polsce.
 4. "Towar" - produkt oferowany Klientowi przez Portal.
 5. "Transakcja"- umowa pomiędzy Klientem a EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego i potwierdzonego przez Klienta oraz EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
 6. "Konsument" - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. POSTANOWIENIA OGóLNE

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE polegających na umożliwieniu zawierania Transakcji przez Internet.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

§ 3

 1. Produkty dostępne w englishcars.pl są sprzedawane w opakowaniach.
 2. Faktury wystawiamy na życzenie klienta.
 3. W przypadku złożenia zamówienia powyżej 1000zł, englishcars.pl zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
 4. englishcars.pl świadczy usługi elektroniczne takie jak:
  1. prowadzenie konta na Portalu wraz z historią zakupów
  2. Newsletter , tylko jeśli była wyrażona na to zgoda
  3. umożliwienie złożenia Zamówienia na Portalu jedynie dla Towarów nań zamieszczonych.

§ 4

 1. Procedura złożenia zamówienia została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza zamówienia

§ 5

 1. Englishcars.pl nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
 2. Klient korzystający z Portalu, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Portalu, powinien posiadać adres email.
 3. W systemie komputerowym Klienta korzystającego z Portalu mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez Portal na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Portalu czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer.
 4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Portalu, Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

III. TRANSAKCJE

§ 6

 1. Zamówienia w englishcars.pl można składać drogą internetową, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zalogowanie się na swoje konto i sfinalizowanie transakcji lub przesłanie maila na adres sklepu sklep@englishcars.pl z życzeniem zakupu bądź też drogą telefoniczną tel. 535353149., z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. englishcars.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 3. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w englishcars.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Portalu będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Portalu lub otrzymaniem Newsletter'a.
 4. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Portalu , składa zamówienie, zaznaczając produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie polecenia  "DO KOSZYKA", a następnie wskazanie w KOSZYKU sposobu odbioru i płatności  oraz potwierdzenie zamówienia.
 5. Towary oferowane przez englishcars.pl są wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. englishcars.pl dokłada najwyższej staranności, aby oferowane Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte we wszelkich formach sprzedaży.
 6. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 30 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email sklep@englishcars.pl lub pod nr telefonu 535353149 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-16:00.
 8. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Englishcars.pl może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.W sytuacji, w której nie można wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Englishcars.pl może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Englishcars.pl.
 9. Po złożeniu zamówienia, Englishcars.pl przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa wyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE.
 10. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Englishcars.pl oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email sklep@englishcars.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 , uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji).
 11. Realizacja Transakcji następuje w terminie od 2 do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek "za pobraniem" - od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VI ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Englishcars.pl lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.
 12. Englishcars.pl może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Portalu lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

IV. WYSYŁKA

§ 7

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Englishcars.pl na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Czas wysyłki jest to czas od momentu złożenia zamówienia do czasu jego wysyłki. W razie opóźnienia wysyłki, Klient jest o tym fakcie informowany i obowiązują postanowienia Transkacji opisane w III. Transakcje.
 3. Towar jest wysyłany przez firmę kurierską Inpost .

V. CENY TOWARóW I KOSZTY DOSTARCZENIA

§ 8

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Englishcars.pl na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Ceny Towarów oferowanych przez Englishcars.pl wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
 3. Wiążące dla Transakcji są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
 4. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.
 5. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Portalu w zakładce Dostawy.

VI. PłATNOśCI

§ 9

 1.  W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:
  1. przelew zwykły na rachunek bankowy Englishcars.pl:

  2. EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
   ul. Szarejki 12D
   19-300 Ełk
   BNP Paribas konto: 97 1600 1462 1749 7345 4000 0001
  3.  
  4. płatność "za pobraniem", tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.
 2. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 powinien dokonać Płatności w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Englishcars.pl wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Englishcars.pl uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.
 3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną:
  1. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym EC Classic LTD oddział w Polsce
    w przypadku przelewu zwykłego
  2. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności "za pobraniem".

VII. REKLAMACJE

§ 10

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres podany w postanowieniu § 1 ust.1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres sklep@englishcars.pl lub telefonicznie, bądź w dowolnej innej formie.
 2. W reklamacji należy podać dane osobowe, numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. W przypadku nabycia wadliwego produktu jest możliwość domagania się obniżenia jego ceny lub odstąpienia od transakcji.
 5. Englishcars.plma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 6. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Portalu, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Englishcars.pl niezgodnością Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Englishcars.pl sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części VIII, niż drogi reklamacyjnej.
 7. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji.
 8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres określony w § 1 ust.1. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do Englishcars.pl w stanie kompletnym i czystym.
 9. Reklamację można złożyć na podstawie rękojmi lub gwarancji:
  1. rękojmia:  Englishcars.pl jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru,
  2. gwarancja:  dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Englishcars.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 11
Europejskie standardy
 1. Klient posiada 2 lata na reklamację towaru.
 2. Klient może złożyć reklamację w ciągu 12 miesięcy, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania.

VIII. ZWROTY

Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§ 12

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji, stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem.
 2. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowana adres określony w § 1 ust.1.
 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zalecamy wykorzystanie dodatkowego opakowania do wysyłki, aby oryginalne opakowanie nie nosiło śladów uszkodzeń, ani nie miało żadnych śladów taśm do pakowania, naklejek itp. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

§ 13

 1. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany w § 1 ust.1 .
 2. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.
 3. Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Englishcars.pl obciążają Klienta.
 5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Englishcars.pl przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Englishcars.pl dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w § 12 ust.1.
 7. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 8. W przypadku zgody sklepu na zwrot części po upływie 14 dni od doręczenia, zastrzegamy w takich przypadkach możliwość potracenia części środków z tytułu kosztów obsługi zwrotu.
 9. Możliwość zwrotu towaru nie dotyczy towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta - towary oryginalne, towary o statusie - na zamówienie itd.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOśCI

§ 14

 1. Dane Klienta, który założył konto na Portalu lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE (zgodnie z definicją w części I pkt 3 regulaminu). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Portalu, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części III ust. 6.
 2. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności z Portalu, powinien wpisać się na newsletter i podać swój adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta, chęć otrzymywania takich informacji.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres § 1 ust.1, względnie na adres email sklep@, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Portalu oraz w procesie korzystania z Portalu, w tym  dokonywania zakupów w Englishcars.pl . Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Englishcars.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz finalizcję tranzakcji.
§ 15
 1. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter)
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera zgłaszając ten fakt do sklepu englishcars.pl lub samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce "Twoje konto" (odnośnik Newsletter).

X. POSTANOWIENIA KOńCOWE

§ 16

 1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.
 2. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Englishcars.pl telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Spory pomiędzy Klientem a Englishcars.pl, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Englishcars.pl sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę "za pobraniem" lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Englishcars) uprzedził o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email sklep@englishcars.pl lub pod nr telefonu 535353149).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE w drodze, złożonego na Portalu oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Portalu posiadających własne konto na Portalu, oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez EC CLASSIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.
 7. Niniejszy regulamin obejmuje zmiany z ustawy z dnia 25 grudnia 2014 roku i obowiązuje od 23.11.2022.
 8. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu